DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Regulamin Aukcji Jednego Obiektu


REGULAMIN AUKCJI

   1.
      Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i antyki powierzone przez klientów lub stanowiące własność Sp. z o. o. Rempex.
   2.
      W informacji podane są wyceny szacunkowe obiektów. Ponadto obiekty mogą posiadać cenę gwarantowana, poniżej której nie mogą być sprzedane bez dodatkowej zgody właściciela.
   3.
      Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15%.
   4.
      Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, zwane dalej oferentami, które wpłaciły vadium w wysokości 1 000 zł, zwracane w wypadku nie dokonania zakupu.
   5.
      Oferenci składają oferty na określony obiekt w zaklejonej kopercie. Każda oferta otrzymuje numer. Oferty można składać przez cały czas trwania prezentacji obiektu.
   6.
      Otwarcie ofert i ustalenie nabywcy nastąpi następnego dnia po zakończeniu prezentacji. Wynik licytacji jest informacją poufną. O wyniku licytacji informowany jest jedynie ostateczny nabywca obiektu.
   7.
      W celu ustalenia nabywcy, Sp. z o. o. Rempex określa kolejność referentów według wysokości zgłoszonych cen zakupu. W wypadku ofert o jednakowej wysokości o ich kolejności decyduje termin złożenia.
   8.
      Nabywca zostaje oferent, który pierwszy zaproponował najwyższa cenę, ale wylicytowana ceną jest cena zgłoszona przez kolejnego – drugiego oferenta lub cena gwarantowana.
   9.
      Gdy wylicytowana kwota nie osiągnie ceny gwarantowanej pierwszy oferent może zakupić obiekt po cenie gwarantowanej.
  10.
      Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 10 dni. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie wpłaty całej kwoty.
  11.
      Sp. z o. o. Rempex daje gwarancje autorstwa i innych cech obiektu opisanych
      w informacji. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Sp z o. o. Rempex, który w takim przypadku zwróci cała wpłacona kwotę. Zakwestionowanie opisu musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
  12.
      Sp. z o. o. Rempex nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne
      i prawne zakupionych obiektów.
  13.
      Sp. z o. o. Rempex zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez podania przyczyn.
  14.
      Sp. z o. o. Rempex gwarantuje poufność złożonych ofert i danych osobowych uczestników aukcji.
  15.
      Sp. z o. o. Rempex przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 50 lat poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Sp. z o. o. Rempex zobowiązana jest do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej – 15 000 Euro.

Najbliższa aukcja

26. Aukcja Wyprzedażowa - Ze Zbiorów Kolekcjonera

01. grudnia 2020, 17:00
Wystawa przedaukcyjna 26 listopada - 01 grudnia

Przyjmujemy obiekty na:

279 Aukcja
Sztuki Dawnej oraz
92 Aukcja Sztuki Współczesnej
wyślij ofertę

Obiekty przyjmujemy do 19.01.2021
Zapraszamy