DOM AUKCYJNYWarszawa • Kraków

Regulamin aukcji


REGULAMIN AUKCJI


I
1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.
2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.
3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.
4. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
6. Niektóre z przedmiotów podlegają opłacie Droit de Suite (DdS), którą w całości pokrywa kupujący.
Stosowna informacja o opłacie DdS zamieszczana jest przy opisie, bądź cenie przedmiotu.
W zależności od kwoty uzyskanej w trakcie licytacji, opłata ta kształtować się będzie następująco:
-    do kwoty 100 Euro        - bez opłaty
-    100,01 - 50 000 Euro        - 5%
-    50 000,01  - 200 0000 Euro    - 3%
-    200 000,01 - 350 000 Euro    - 1%
-    350 000,01 - 500 000 Euro    - 0,5%
-    powyżej  500 000 Euro    - 0,25%
Maksymalna opłata DdS wynosi 12500 Euro (Kurs Euro wg notowań NBP)
Opłata wynika z ustawy z dn. 4 lutego 1994r (art.19) z późniejszymi zmianami o prawach autorskich twórcy i jego spadkobierców z tytułu odsprzedaży oryginalnych utworów plastycznych.


II
1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.
2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).
3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.
4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)
5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.


III
1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.
2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.
3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.
4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.
5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.
6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.
7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji.
Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.


IV
1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.
2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.
3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V
1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.
4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.


VI
1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
 
 
Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz.
Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 PLN.

Najbliższa aukcja

SILENT SELLING - Wystawa połączona ze sprzedażą

Wystawa przedaukcyjna 10 lipca - 21 sierpnia

Przyjmujemy obiekty na:

311 Aukcja
Sztuki Dawnej oraz
124 Aukcja Sztuki Współczesnej
wyślij ofertę

Obiekty przyjmujemy do 12.08.2024
Zapraszamy